Zapošljavanje

DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/18-08/10
URBROJ: 251-572-02-18-02
 
Zagreb, 13.12.2018.
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 21.11.2018g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  10. sjednici održanoj 13.12.2018 . donijelo je
 
 
 
 
 
                                             O D L U K U
                            O izboru kandidata po natječaju
 
.
 
za slobodno radno mjesta:
 
 1. ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – do povratka radnice s bolovanja, rodiljnog/roditeljskog dopusta izabrana je:
 
            Tanja Ivanušić, odgojitelj predškolske djece
 
 1. ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena do povratka radnice s bolovanja izabran je
 
            Goran Dimić, odgojitelj predškolske djece
 
 1. PRALJA, 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme izabrana je
                       
            Diana Anić
 
 
 
 
 
                                                                                                          PREDSJEDNICA
                                                                                                          UPRAVNOG VIJEĆA:
                                                                                                         
                                                                                                          Jasna Arko.v.r.
 


DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/18-08/02
URBROJ: 251-572-02-18-6
Zagreb, 14.11.2018.
 
 
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 05.10.2018g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  9. sjednici održanoj 14.11.2018 . donijelo je
 
 
 
 
 
O D L U K U
O izboru kandidata po natječaju
 
.
 
za slobodno radno mjesta:
 
 1. ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – do povratka radnice s bolovanja izabrana je:
 
            Ines Korlević, prvostupnica predškolskog odgoja
 
 1. ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, s polovicom punog radnog vremena – do povratka radnice s roditeljskog dopusta izabran je
 
            Marko Lovreković, prvostupnik predškolskog odgoja
 
 1. ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, s polovicom punog radnog vremena – do povratka radnice s roditeljskog dopusta izabran je
 
            Marko Lovreković, prvostupnik predškolskog odgoja
 
 
 
 
 
PREDSJEDNICA
                                                                                                          UPRAVNOG VIJEĆA:
                                                                                                         
                                                                                                          Jasna Arko.v.r.


DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 112-01/18-03/01
URBROJ: 251-572-01-18-20
Zagreb, 15. listopada 2018.
 
                         
                                   O B A V I J E S T

                       KANDIDATIMA PO NATJEČAJU
 
 
Povodom natječaja za popunjavanje slobodnih radnih mjesta objavljenog 20.09.2018. na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“, . obavještavamo kandidate da je Upravno vijeće na 8. sjednici održanoj 15. listopada 2018. donijelo odluku o izboru slijedećih kandidata:
 
 1. Za radno mjesto odgojitelj/ica, 4 izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme izabrane su:
Doris Benšek, mag. ranoga i predškoslkog odgoja i obrazovanja
Kosana Bauman Vidić, magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Iva Šolić, prvostupnica predškolskog odgoja i obrazovanja
Helena Marić, prvostupnica predškolskog odgoja i obrazovanja
 
 1. Za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme  do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta izabrana je
            Iva Cestarić, provstupnica predškolskog odgoja
 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:
Jasna Arko,v.r.   


                                                                           

DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne  novine 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća od 31.08.2018.  raspisuje se
 
                                 N A T J E Č A J
                       Za popunu radnih mjesta
 
 

 1. ODGOJITELJ – 4  izvršitelja u radni odnos  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 2. ODGOJITELJ – 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta
 
UVJETI:
 
- prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97 i 4/98):
           
Na natječaj se mogu, pod ravnopravnim uvjetima, prijaviti osobe oba spola.
 
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze (u neovjerenoj preslici):

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobođenju od polaganja istog
 • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o stažu s Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu-domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25 st. 1. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 (ne stariji od dana objave natječaja)
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak na neko od djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • životopis
 
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba  koja može ostvariti  pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br 121/2017) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod   jednakim uvjetima.
Osoba  koja se poziva na   pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:
Dječji vrtić „Siget“, Siget 12, 10020 Zagreb, s  naznakom „za natječaj“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata, na web stranici  www.vrtic.siget@zagreb.hr
Natječaj je objavljen dana 20.09.2018. i ostaje otvoren do 28.09.2018.  na Internet stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na Internet stranici i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
KLASA: 112-01/18-01/001
URBROJ: 251-572-02-18-01
 
 
 
 
 
 
 
 
DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/17-08/16
URBROJ: 251-572-02-17-1
Zagreb, 20. 12. 2017.
 
 
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 28.11.2017. g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  1. sjednici održanoj 20.12.2017 . donijelo je
 
 
 
 
 
                                O D L U K U
              O izboru kandidata po natječaju
 
 
za slobodno radno mjesta:
 
1.      ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabrana je:
 
Andreja Belčić, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 4, Velika Gorica
 
 
2.      STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom –povećan opseg poslova, izabrana je:
 
Eva Jagić Vasilić, Županići 4b, Zagreb
 
 
 
 
 
 
 
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:
 
Jasna Arko, v.r. DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/17-08/
URBROJ: 251-572-02-17-1
Zagreb, 15. 11. 2017.
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 05.10.2017. g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  34. sjednici održanoj 15.11.2017 . donijelo je
 
 
 
                                            O D L U K U
                          O izboru kandidata po natječaju
 
.
 
za slobodno radno mjesta:
 
1.      ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.08.2018. izabrana je:
 
         Andreja Belčić, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 4, Velika Gorica
 
 
2.      ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena do povratka radnice s bolovanja, odnosno rodiljnog/roditeljskog dopusta, izabran je:
 
         Goran Dimić, E. Laszowskog 35, Velika Gorica
 

 
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:
Jasna Arko v.r.
 
 

 
 
DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/17-08/01
URBROJ: 251-572-02-17-1
 
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5  Statuta, Upravno vijeće na sjednici održanoj 31.08-2017. donosi
 
 
 
 
                                  O D L U K U
 
I.
 
MELITI DONČIĆ VITOVSKI, radnici na radnom mjestu odgojitelj, Ugovor o radu sklopljen  na neodređeno vrijeme prestaje dana 31.08.2017., temeljem sporazuma, a  na prijedlog radnice.
 
 
II.
 
Sporazum o prestanku ugovora o radu,  temeljem ove odluke, sklopit će ravnateljica Vrtića.
 
 
 
PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Jasna Arko v.r.

DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/17-08/06
URBROJ: 251-572-02-17-1
Zagreb, 31.08.2017.
 
 
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 22.08.2017. g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  32. sjednici održanoj 31.08.2017 . donijelo je
 
 
 
 
 
O D L U K U
O izboru kandidata po natječaju
 
.
 
za slobodno radno mjesta:
 
1.      ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabrana je:
 
Ladislava Toman Milovac, Trnsko 21 b, Zagreb
 
 
2.      ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme –zamjena do povratka radnica s bolovanja, odnosno rodiljnog/roditeljskog dopusta, izabrana je:
 
Kosana Bauman Vidić, Svetoklarska 14, Zagreb
 
 
 
 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Jasna Arko , v. r.
 
 
 
 
DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/17-08/06
URBROJ: 251-572-02-17-1
Zagreb, 26.04.2017.
 
 
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 15.03.2017. g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  30. sjednici održanoj 26.04.2017 . donijelo je
 
 
 
 
 
                                O D L U K U
               O izboru kandidata po natječaju
 

 
za slobodno radno mjesta:
 
 
 
1.      ODGOJITELJ/ICA, 3 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme –zamjena do povratka radnica s bolovanja, odnosno rodiljnog/roditeljskog dopusta, izabrane su:
 
Doris Benšek, Zagreb, Gračani 11
Ladislava Toman, Zagreb, Trnsko 21 b
Iva Šolić, Zagreb, Ratarska 13
 
2.      SPREMAČ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta izabrana je
Dijana Anić, Zagreb, Nalješkovićeva 31, 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Jasna Arko , v. r.DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/16-08/07
URBROJ: 251-572-02-16-1
Zagreb, 14.12.2016.
 
 
 
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 30.11 2016. g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  28. sjednici održanoj 14.12.2016 . donijelo je
 
 
 
 
 
                                                        O D L U K U
                                  O izboru kandidata po natječaju
 
.
 
za slobodno radno mjesta:
 
 
 
1.      ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme, izabrana je
 
·         Vedrana Novotni, Zagreb, Mladena Fiolića 17
 
 
 
  
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
 Jasna Arko , v. r.DJEČJI VRTIĆ „SIGET“
ZAGREB, SIGET 12
 
KLASA: 601-02/16-08/06
URBROJ: 251-572-02-16-1
Zagreb, 16.11.2016.
 
 
Temeljem članka 43. t. 5.  Statuta, a povodom natječaja objavljenog dana 31.10 2016. g. na Internet stranici Dječjeg vrtića „Siget“ i Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće na  sjednici održanoj 16.11.2016 . donijelo je
 
 
 
                                                       O D L U K U
                                       O izboru kandidata po natječaju
 
.
 
za slobodna radna mjesta:
 
1.      STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG/INJA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja izabrana je
·         Eva Jagić Vasilić, mag.psich. Zagreb, Županići  4b,
 
 
2.      ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, treći odgojitelj u skupini s integriranom djecom s TUR, na vrijeme do 31.08.2017.  izabrana je
·         Andreja Belčić, Ul. Kralja S. Tomaševića 4, Velika Gorica
 
 
3.      ODGOJITELJ/ICA, 3 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme,  do povratka radnica s rodiljnog/roditeljskog dopusta izabrane su:
·         Iva Šolić, Ratarska 13, Zagreb
·         Ladislava Toman, Trnsko 21 b, Zagreb
·         Josipa Hodak, Budaševska 28, Zagreb
 
4.      ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice s dopusta za njegu djeteta s teškoćama u razvoju izabrana je
·         Kristina Hrkač, Frateršćica 75
 
  
 
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Jasna Arko , v. r.

2021 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.