Upisi

LISTA PREDNOSTI 10.2023.

LINK:

Obavijest o upisu u dječji vrtić za pedagošku godinu 2023. - 24.

Obavijest za u
pis u program predškole 2023. - 24.


 

                                                            REPUBLIKA HRVATSKA

                                                                  GRAD ZAGREB

                                  GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

 

                           OBAVIJEST

                                              o upisu djece rane i predškolske dobi

                                      u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

                          za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA


Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati

od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge


LINK:

https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
 

na poveznici e-VRTIĆI i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati): u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba,

- smjenski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema iskazanim potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika.

1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života

-10-satni program: u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.

2. POSEBNI PROGRAMI

2.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju

- s motoričkim oštećenjima: u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,

- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot,

- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Potočnica,

- s višestrukim teškoćama: u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina,

- s obilježjima iz spektra autizma: u Dječjem vrtiću Bajka.

2.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina

- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Potočnica.

2.3. posebni i alternativni programi

- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepciji Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva


II. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije). Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/) će biti aktivna od 24. svibnja 2023.

Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:

- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,

- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.

Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:

Osnovna dokumentacija:

         - presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;

          - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta; ukoliko se radi o djetetu osobe stranog državljanina pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;

         - preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane); ukoliko se radi o roditeljima stranim državljanima pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući  dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;  

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:

         - za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;

         - za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu - ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis djeteta;

         - za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta;

          - za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.);

          - za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;

          - za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad;

          - za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;

          - za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;

         - za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom;

         - za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta;

          - za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta.

 

III. PREDNOST PRI UPISU

Prednost pri upisu u programe dječjeg vrtića ostvarivat će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Stručno povjerenstvo za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta, uvažavajući razvojne mogućnosti i sposobnosti svakog djeteta te slobodne prostorne kapacitete dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 20. lipnja 2023. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta, a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.  

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 28. lipnja 2023.

Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku osam dana od dana zaprimanja prigovora.

 

V. UPIS U DJEČJI VRTIĆ

 

Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2023., odnosno do uključivanja djeteta u program.

Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik je obvezan dostaviti dječjem vrtiću:

        - potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;

        - presliku zdravstvene iskaznice djeteta;

        - presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti;

 

Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa od 1. rujna 2023., odnosno početkom pedagoške godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis djeteta i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica dječjeg vrtića i popunjenu predaje odabranom dječjem vrtiću.

Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr ).

 

 

KLASA: 601-01/23-001/132

URBROJ: 251-07-11-23-1

Zagreb,  17. svibnja 2023.

 

                                                                                                            P R O Č E L N I K

 

                                                                                                                   Luka Juroš, v.r.

 

2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.