UPISI U JASLICE I VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024.-25.

                                                              REPUBLIKA HRVATSKA

                                                                        GRAD ZAGREB

                                    GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

 
                                
                                      OBAVIJEST

                    o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

                                       za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA

Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
od 13. do 23. svibnja 2024. godine.

 

isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge

na poveznici e-VRTIĆI  https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:

 

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU


1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati): u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba,

- smjenski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema iskazanim potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika.


1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života

-10-satni program: u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.

2. POSEBNI PROGRAMI

2.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju

- s motoričkim oštećenjima: u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,

- sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Sopot,

- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Potočnica,

- s višestrukim teškoćama: u Dječjem vrtiću Duga, Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i

   u Dječjem vrtiću Utrina,

- s obilježjima iz spektra autizma: u Dječjem vrtiću Bajka.

2.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina

- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Potočnica.

2.3. posebni i alternativni programi

- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi ritmike i plesa, vjerski programi, ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepciji Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva.


II. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA


Roditelj/skrbnik djeteta
zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 13. do 23. svibnja 2024. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor). Roditelj/skrbnik ima mogućnost odabira i drugoga gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije) za slučaj da dijete ne bude primljeno u dječji vrtić koji je bio primarni izbor. Dječji vrtić koji je alternativna opcija razmatra te prijave nakon što je obradio i prihvatio zahtjeve za upis djece kojima je bio primarni izbor, ako ima preostalih slobodnih mjesta za upis.


S obzirom na to da će Dječji vrtić Budućnost privremeno odnosno do završetka postupka osnivanja nove predškolske ustanove provoditi sve aktivnosti vezano za upis djece u novi objekt Sesvetski Kraljevec, Đačka 2, Sesvete, roditelj/skrbnik djeteta zainteresiran za upis djeteta u objekt Sesvetski Kraljevec, zahtjev za upis djeteta podnosi Dječjem vrtiću Budućnost (prioritetni izbor) pri čemu će u aplikaciji, u izborniku pod Odabir programa dječjeg vrtića, odabrati SESVETSKI KRALJEVEC - Redoviti 10-satni program jaslice/ SESVETSKI KRALJEVEC - Redoviti 10-satni program vrtić, a  po svom izboru odabrati drugi gradski dječji vrtić (kao alternativnu opciju).

Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge  (https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome) bit će aktivna od 13. do 23. svibnja 2024.
Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:

- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,

- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić,
za podršku se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.

Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, otvoren je Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:


Osnovna dokumentacija:

- presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;

- presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta; ukoliko se radi o djetetu osobe stranog državljanina pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;

- preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane); ukoliko se radi o roditeljima stranim državljanima pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući  dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom; 


Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:

- za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;

- za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu - ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis djeteta;

- za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta;

- za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.);

- za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;

- za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad;

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;

- za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;

- za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom;

- za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta;

- za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta.III. PREDNOST PRI UPISU

Prednost pri upisu u programe dječjeg vrtića ostvarivat će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.

 

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Stručno povjerenstvo za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta, uvažavajući razvojne mogućnosti i sposobnosti svakog djeteta te slobodne prostorne kapacitete dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 19. lipnja 2024. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta, a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić. 
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 27. lipnja 2024.
Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

V. UPIS U DJEČJI VRTIĆ

Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 2. rujna 2024., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik je obvezan dostaviti dječjem vrtiću:

- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;

- presliku zdravstvene iskaznice djeteta;

- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti.

Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa od 2. rujna 2024., odnosno početkom pedagoške godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis djeteta i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica dječjeg vrtića i popunjenu predaje odabranom dječjem vrtiću. Prijave za upis tijekom pedagoške godine provode se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr ).

KLASA: 601-01/24-001/120

URBROJ: 251-07-11-24-1

Zagreb,  6. svibnja 2024.

 

                                                                                                               P R O Č E L N I K

                                                                                                                   Luka Juroš, v.r.


2024 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.